Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94 /2017
Starosty Sanockiego
z dnia 22 listopada 2017 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE

STAROSTA SANOCKI

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE SAMODZIELNE

STANOWISKO URZĘDNICZE – STANOWISKO DS. KONTROLI

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SANOKU

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Miejsce wykonywania pracy - Starostwo Powiatowe w Sanoku, Rynek 1


KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

1/ wykształcenie :

 • wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo lub pokrewne

 • certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń z zakresu : kontroli zarządczej w administracji publicznej, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości,

2/ wymagane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności :

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej ( min. 3 lata)

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej,

lub :

3/ wykształcenie :

 • wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek: audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna,

 • certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń z zakresu : kontroli zarządczej w administracji publicznej, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości,

4/ wymagane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności :

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej ( min. 2 lata)

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f) znajomość przepisów prawa, w szczególności n/w ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw :

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - w zakresie podstawowym,

 • ustawy o samorządzie powiatowym,

 • ustawy o pracownikach samorządowych,

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o rachunkowości,

 • ustawy o podatku od towarów i usług,

 • ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

 • ustawy o systemie oświaty,

 • ustawy Karta Nauczyciela,

 • ustawy o ochronie danych osobowych,

 • ustawy o dostępie do informacji publicznej.

g) znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu terytorialnego,

h) umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, rzetelność, kultura osobista,

i) umiejętność interpretacji i stosowania prawa.


2. Dodatkowe wymagania od kandydatów :

1) odpowiedzialność, zaangażowanie,

2) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.


3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Przeprowadzanie na podstawie upoważnień kontroli instytucjonalnych w Starostwie Powiatowym w Sanoku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sanockiego,

2) Opracowywanie protokołów, zaleceń pokontrolnych, sprawozdań oraz analiz w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Sanoku,

b) praca poza siedzibą Starostwa – w czasie prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego,

c) podstawa zatrudnienia: umowa o, pracę,

d) wymiar czasu pracy: pełny etat,

e) praca przy komputerze o charakterze administracyjno- biurowym powyżej 4 godziny na dobę.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sanoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, lub referencje ( o ile kandydat jest w ich posiadaniu),

f) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia – zaświadczeń)

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

i) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.),

k) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

l) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm. ) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11 grudnia 2017r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Starostwa).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. kontroli

w Starostwie Powiatowym w Sanoku” na adres:

Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

Biuro Obsługi Klienta

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 1 w Sanoku.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

STAROSTA SANOCKI
ROMAN KONIECZNY

Sanok, dnia 22 listopada 2017r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 listopada 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 grudnia 2017
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 listopada 2017
Nazwa pliku
Informacja o zakończeniu naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 grudnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 grudnia 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)