Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Sanockiego.

GN-II.6840.2.1.2017

Sanok, 04.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

działając na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Sanockiego.

I. Oznaczenie i opis lokali:

Lokale znajdują się w budynku położonym w Sanoku obręb Śródmieście, przy ul. Kościuszki 16, na działce oznaczonej ewidencyjnie jako nr 714.
Lokal niemieszkalny Nr 5 (użytkowy) o powierzchni użytkowej 165,02 m2 na I piętrze, składający się z 2 korytarzy, 7 pokoi biurowych,świetlicy i łazienki.
Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00078773/6 w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 251/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034458/2.

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej66,24 m2na I piętrze, składający się z korytarza, 2 przedpokoi, pokoju, kuchni, spiżarki, łazienki i WC.
Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00078774/3 w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 101/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034458/2.

Budynek przy ul. Kościuszki 16, w którym znajdują się lokale Nr 2 i Nr 5 wpisany jest do ewidencji zabytków Gminy Miasta Sanoka.

II. Warunki przetargu:

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 22 sierpnia 2017 r.

II przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowegow Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój Nr 22
- na lokal niemieszkalny nr 5 - godz. 1000
- na lokal mieszkalny nr 2 - godz. 1030

Cena wywoławcza wynosi :
- lokalu niemieszkalnego (użytkowego) - 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych ).
- lokalu mieszkalnego - 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych ).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości:
- 23.000,00 zł -
lokal nr 5,
- 13.000,00 zł - lokal nr 2 .

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. Wpłaty wadium należy dokonać w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były w dniu 17 listopada 2017r.

Komisja przetargowa 3 dni przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, jeżeli uczestnik przetargu wpłacający wadium, wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie, jeżeli uczestnik przetargu, wpłacający wadium przetargu nie wygra - jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę lokalu, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Sanockiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

III. Informacje dodatkowe:

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości, a osoba reprezentująca uczestnika przetargu – przedłożyć notarialne pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przetargowym. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24 lub telefonicznie pod numerem 13- 465-76-12.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze:

- zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 i budynku przy ul. Kościuszki 36.

- opublikowanie na stronie internetowej urzędu - (www.powiat-sanok.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku -(www.bip.powiat-sanok.pl)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 października 2017
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 października 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)