Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.19.2017 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Strona internetowa:

E-mail:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Czas urzędowania:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

· od kradzieży z włamaniem i rabunku,

· przedmiotów szklanych od stłuczenia,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Sanockiego. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) ubezpieczenie Assistance,

5) ubezpieczenie Zielona Karta.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe), 66515100 – 4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400 – 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400 – 4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 14.07.2017 r. do dnia 13.07.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku), osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 03.07.2017 r. o godz. 10 30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2017 r. o godz.: 11 00 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57 (parter).

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 czerwca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 czerwca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
14 czerwca 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 czerwca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 czerwca 2017
Nazwa pliku
SIWZ wraz z zalącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 czerwca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 czerwca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
14 czerwca 2017
Nazwa pliku
Załacznik nr 1c do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 czerwca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 czerwca 2017
Nazwa pliku
Wyjasnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2017
Nazwa pliku
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
3 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
3 lipca 2017
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 lipca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)