Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.20.2017 - Założenie osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Sanockiego

IN.272.20.2017 - Założenie osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Sanockiego

Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowe dane o obiekcie

Opracowanie obejmuje obszar powiatu sanockiego:

Powierzchnia powiatu : ~ 115600 ha ( z dniem 01.01.2017r., 6 obrębów ewidencyjnych: Darów, Jasiel, Moszczaniec, Polany Surowiczne, Rudawka Jaśliska, Surowica zostały włączone do powiatu krośnieńskiego).

Powiat Sanocki obejmuje swoimi granicami 46 sekcji map w skali 1:10 000,

W kierunku północ-południe (po osi x) powiat rozciąga się na długości około 57 km,

W kierunku wschód - zachód (po osi y) powiat rozciąga się na długości około 37 km,

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin zakończenia robót – 15 grudnia 2017r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 17 lipca 2017r do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57, parter budynku

w dniu 17 lipca 2016r. o godz. 10.30

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
11 lipca 2017
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis projektu technicznego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b do SIWZ - Mapy z projektem osnowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik 1 c do SIWZ - Warunki techniczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wstępnego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 lipca 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
11 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
11 lipca 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 lipca 2017
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
31 lipca 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
31 lipca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)