Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.23.2017 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 201

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.23.2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 4 części asortymentowych.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części:

Część I – Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

Część II – Sprzęt komputerowy, fiskalny, oprogramowanie.

Część III – przybory szkolne i wyposażenie

Część IV – Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania do szkolnego laboratorium logistycznego.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem Części IV, którą należy wykonać w terminie do 80 dni od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2017 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
20 września 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – stanowi odrębny załącznik do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w prz
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 września 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - 372204-2017-PL
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 września 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 września 2017
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 października 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 października 2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 listopada 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 listopada 2017
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 listopada 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
27 listopada 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)