Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów inwentaryzacji stanu lasów

OS.272.3.2017 Sanok, 2017-07-20

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

na wykonanie :

uproszczonych planów urządzenia lasów

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów

inwentaryzacji stanu lasów

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 1 015,38 ha.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 353).

3. Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 28,10 ha

4. Szczegółowe warunki techniczne wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

5. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.

6. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych w latach 2014 – 2016 planów urządzenia lasu, oraz co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanego zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:

30 listopad 2017 r. – inwentaryzacja stanu lasów

30 marzec 2018 r. – uproszczone plany urządzenia lasu wraz z prognoza

III. Forma złożenia oferty :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek l ( Biuro Obsługi Klienta),

z dopiskiem na kopercie „Oferta – uproszczone plany urządzenia lasu. Nie otwierać.”

IV. Termin złożenia oferty :

31 lipiec 2017 r. do godz. 11-00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017 r. o godz. 11.30 - Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26.

Otwarcie ofert jest jawne.

V. Uprawniony do kontakt w sprawie zapytania ofertowego :

Skiba Wojciech, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 625 e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 lipca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
21 lipca 2017
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe OS.272.1.2017 - upul 2017.doc
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Warunki techniczne upul 2017.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 lipca 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularz oferty upul 2017.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 lipca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)