Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sanoku jest

Andrzej Koza, tel. 13 46 52 928, ul. Rynek 1

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu (cel wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności , stopniu niepełnosprawności, orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej , wydawania kart parkingowych) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2018r poz. 511 tj. z dnia 12.03.2018r), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym ( Dz.U z 2012r poz. 1137, z późn. zm.)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w toku prowadzonego postępowania orzeczniczego oraz w okresie wynikającym z instrukcji kancelaryjnej (tj. archiwizacja akt kategoria B10, B5, A)

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania,

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest (warunkiem wszczęcia postępowania dotyczącego wydania orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej) Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych (np. określonych w formularzu wniosku o wydanie orzeczenia, karty parkingowej , legitymacji osoby niepełnosprawnej) , a konsekwencją niepodania danych będzie ( pozostawienie wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia braków formalnych)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
25 maja 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
25 maja 2018
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
25 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)