Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje48 (Piętro IV)
Telefon(13) 465 29 21
E-mail
Pracownicy
Bożena Pietruszka

Zadania

Do zadań Pełnomocnika ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) współpraca z utworzonymi przez Powiat zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej,

2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji zakładów
i jednostek, o których mowa wyżej oraz innych spraw związanych z realizacją uprawnień
i obowiązków podmiotu, który je utworzył,

3) inicjowanie, opracowywanie, monitorowanie i koordynowanie realizacji programów polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i ocena efektów,

4) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia na terenie Powiatu,

5) opracowywanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżuru aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu,

6) współpraca z różnymi podmiotami, w tym z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

7) wykonywanie zadań organu prowadzącego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat,

8) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej,

9) obsługa komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat,

10) współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,

11) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

12) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych,

13) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie medycznym,

14) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi na obszarze Powiatu,

15) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu - po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami,

16) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych.


Ochrona danych osobowych